Privacyverklaring Rivez-Zuiderhuis

Wie zijn we?
Wij zijn Rivez-Zuiderhuis, een handelsnaam van Rivez Assurantiën & Risicobeheer B.V., gevestigd in Helmond aan de Europaweg 158. Onze hoofdactiviteit is het adviseren over en bemiddelen in financiële diensten en producten. Hierbij kan je onder andere denken aan: hypotheken, schade-, inkomens- en levensverzekeringen.

Onze algemene contactgegevens zijn:
Telefoon: 088-8000 900
E-mail: info@rivez-zuiderhuis.nl
Postadres: Postbus 294, 6000 AG Weert
Website: www.rivez-zuiderhuis.nl

Waarom deze verklaring?
Bij onze dienstverlening verwerken wij veel verschillende soorten persoonsgegevens van jou (en je gezinsleden) en zijn wij verantwoordelijk om deze zo goed mogelijk te beschermen. Hierbij moeten wij voldoen aan de eisen die de privacywetgeving, AVG en uitvoeringsbesluiten ons voorschrijft. Zo moeten wij onder andere transparant zijn over de verschillende soorten gegevens die we verwerken, waarom wij die gegevens verwerken, met wie we gegevens delen en welke rechten jij hebt met betrekking tot je eigen gegevens. In deze privacyverklaring informeren we je hierover. Heb je na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Welke persoonsgegevens kunnen wij mogelijk verwerken?
Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van jou:
• Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en e-mailadres;
• Geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat;
• Gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs);
• Gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
• Gegevens over financiële situatie, vermogen, en eventuele schulden;
• Gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;
• Bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen);
• Gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant);
• Gegevens ingediende verzekeringsclaims/claimhistorie;

Doelen van de verwerking van jouw persoonsgegevens
Wij verwerken jouw persoonsgegevens gericht op onder andere de volgende activiteiten in onze organisatie:
• Het beoordelen en accepteren van potentiële klanten;
• Het (laten) beheren van onze relatie met (potentiële) klanten en bezoekers van onze website;
• Het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
• Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
• Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming;
• Het uitvoeren van (gerichte) marketing en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
• Het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

De rechtsgronden voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens
Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:
• Het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst;
• Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;
• De uitdrukkelijke toestemming die je hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken;
• Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen jouw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met jou, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor wij je gegevens hebben verzameld. Deze gegevens bewaren wij in ieder geval tijdens de looptijd van onze relatie of de overeenkomst.
Als onze relatie of de overeenkomst eindigt dan bewaren wij je gegevens nog 7 jaar na beëindiging of afloop van het contract of de overeenkomst. In enkele specifieke gevallen zal de bewaartermijn maximaal 20 jaar bedragen.

Informatie, wijziging en bezwaar
Jij hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hierover kun je altijd contact met ons opnemen.

Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:
• Of wij jouw persoonsgegevens verwerken;
• De manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken;
• Inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
• Bezwaren tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens;
• Aanpassing van jouw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
• Beperking van jouw persoonsgegevens;
• Verwijderen (wissen) van jouw persoonsgegevens;
• Overdracht van jouw persoonsgegevens aan jezelf of aan een andere organisatie op jouw verzoek;
• Overleg met onze functionaris gegevensbescherming. Deze is te bereiken via 088-8000 900 of compliance@rivez-zuiderhuis.nl ;
• Vragen over de inhoud van deze privacyverklaring.

Let op: het kan voorkomen dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is laten we je dit gemotiveerd weten.

Beveiliging van jouw gegevens
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk te voorkomen.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met onze functionaris gegevensbescherming G. Peeters via 088-8000 900 of compliance@rivez-zuiderhuis.nl

Verstrekken van gegevens aan andere partijen
Wij delen jouw persoonsgegevens met verschillende andere partijen als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met externe bedrijven die jouw gegevens verwerken, hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven echter altijd verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten, verstrekken wij jouw persoonsgegevens mogelijk aan de volgende personen of partijen:
• Financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie we voor jou een    financieel product aanvragen of bij wie je een financieel product hebt dat wij      voor jou beheren, of waarbij we je begeleiden tijdens de looptijd van het         product;
• Personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
• Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener of ons (direct) marketingbureau;
• Schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding zoals Fish en Cis;
• Notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen)

Voor zover bij ons bekend worden jouw persoonsgegevens niet verstrekt aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Cookies bij het gebruik van onze website
Onze website www.rivez-zuiderhuis.nl maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze zogenoemde cookies gebruiken wij in eerste instantie om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook gebruiken wij deze om de website te kunnen verbeteren en voor analyse doeleinden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website informeren wij je over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Jij kunt je op ieder moment afmelden voor cookies. Voor meer informatie hierover verwijzen wij je naar onze cookieverklaring op onze website.

Geautomatiseerde besluitvorming
Het kan voorkomen dat wij gebruikmaken van geautomatiseerde besluitvorming bij de beoordeling van een verzekeringsaanvraag. Hierbij gaat het dan om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van ons tussen zit. Deze systemen worden door externe partijen, veelal verzekeraars en volmacht bedrijven, beheerd en actueel gehouden. Wil je weten of er een geautomatiseerd besluit over jouw aanvraag is genomen? En op basis van welke logica en welke persoonsgegevens dit is gebeurd? Dan kun je hiervoor bij ons een inzageverzoek indienen.